Terms of Service

For the moment, the Terms of Service are only available in Swedish.


Användarvillkor
Först och främst, tack för att du använder Behoovers webbplats och webbtjänst - www.behoover.com. Genom nedanstående Användarvillkor vill vi upplysa dig om våra regler för nyttjandet av webbplatsen. Ansvarig för webbplatsen är Behoover AB. Kontaktinformation finner du på vår webbplats under sidan kontakta oss Användarvillkoren gäller för alla webbplatser som tillhandahålls av Behoover AB och övriga som arbetar under varumärket Behoover. Genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses du ha accepterat Användarvillkoren för webbplatsen och blir därigenom en Användare av Behoovers webbplats och webbtjänst. Behoover förbehåller sig dock rätten att när som helst ensidigt ändra Användarvillkoren. Behoover förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatsen liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

Tillgänglighet
De produkter och tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer överallt. Produkter och tjänster tillhandahålls t ex inte om Behoover bedömer att tillhandahållandet inte är till gagn för den enskilda personen eller om tillhandahållandet skulle komma att strida mot lagstiftning, praxis eller annan rättslig reglering.

Behoover behöver inte redovisa varför en produkt eller tjänst inte tillhandahålls.

Rätt att använda material på webbplatsen m m
Material på webbplatsen kan vara upphovsrättsligt skyddat. Det gäller t ex bilder, texter m m. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren. Att använda material för privat bruk är dock normalt tillåtet.

Vidare är det inte tillåtet att utan uttryckligt medgivande använda utdrag eller väsentliga delar av innehållet i det som Behoover publicerar på webbplatsen. Det är heller inte tillåtet att indexera innehållet i databaserna och att göra innehållet sökbart på annan webbplats utan medgivande. De varumärken eller andra kännetecken som Behoover äger får inte användas utan skriftligt godkännande från Behoover. Behoovers varumärken, kännetecken eller firma får heller inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t ex i s k meta-taggar eller annan dold text.

Länkning till och från webbplatsen
Behoover ansvarar inte i något fall för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Ansvarsbegränsning
Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen är i huvudsak avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen är inte alltid uttömmande eller uppdaterad. Felskrivningar och tekniska brister kan tyvärr också förekomma. Vidare är det upp till varje användares ansvar, såväl köpare som säljare att själv bedöma innehållet i den information om köpare såväl som säljare som Behoover tillhandahåller. Behoover AB ansvarar inte för information och material på webbplatsen som publicerats av andra än Behoover AB (sk användargenererat material).

Varje användare som väljer att lägga ut en förfrågan eller annat material på webbplatsen svarar själv straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Behoover ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Användning av tjänsten
Stötande och kränkande material inte får publiceras på webbplatsen och användare ska uppträda vårdat och följa svensk lag. Vidare får material som användare publicerar på webbplatsen inte vara illojalt eller konkurrera med den verksamhet som Behoover AB bedriver. Missbruk av webbplatsen är absolut förbjudet och kan rendera i omedelbar avstängning och i rättsliga åtgärder. Till detta räknas bland annat att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra användare av webbplatsen. Till detta räknas även en användares agerande i syfte att försämra Behoover ABs tjänst, förstöra Behoover ABs renommé eller göra Behoover ABs användare missnöjda med tjänsten genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan att egentligen vara intresserade av att anlita en säljare eller att som säljare svara på förfrågningar från köpare utan att egentligen vara intresserad.

Behoover arbetar ständigt med IT-säkerhet. Tyvärr kan vi dock ändå inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation. Användare är även skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till webbplatsen.

Avgift
Användandet av Behoovers webbplats är helt avgiftsfri och gratis intill dess att en affärsuppgörelse slutits mellan en användare som köper och en användare som säljer. Detta inträffar oftast, men begränsas inte av, när bägge parter tryckt på knappen handskakning i webbplatsen. Den säljande användaren blir härvidlag skyldig att erlägga en avgift till Behoover AB. Avgiftens storlek förmedlas till den säljande parten på webbplatsen i samband med att säljaren väljer att svara på förfrågan.

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.